KUPARITARHAN OSAKASLUETTELON HENKILÖREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Panimoyhtiö Kuparitarha Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Panimoyhtiö Kuparitarha Oy kerää ja käyttää henkilötietoja sekä mitä mahdollisuuksia ja oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojensa käsittelyn suhteen.

Tietosuojaseloste voi muuttua ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 26.2.2024.

1. Rekisterin nimi

Kuparitarhan osakasluettelon henkilörekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy

Y-tunnus 3327736-4

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: info@kuparitarha.com

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite.  Tietoja käsitellään osakeyhtiölain (624/2006) mukaisen osakasluettelon ylläpitämistä varten.

Tietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • osakasluettelon ylläpito osakeyhtiölain mukaisesti
 • yhtiökokousten ja muiden hallinnollisten toimien järjestäminen
 • osakkaiden tunnistaminen ja yhteydenpito osakkaisiin

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy käsittelee vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia mainituissa toiminnoissa.

4. Tietolähteet ja säilytysaika

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy saa tiedot rekisteröidyltä itseltään tämän ostaessa yhtiön osakkeita sekä osakassuhteen aikana.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niitä tarvitaan tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Tämän jälkeen tiedot hävitetään.

5. Kerättävät tiedot

Kerättäviä henkilötietoja ovat:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • osakkeiden lukumäärä
 •  

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Panimoyhtiö Kuparitarha Oy on mukana sellaisessa liiketoimintajärjestelyssä, jossa henkilötiedot ovat osana järjestelyä (kuten liiketoimintakaupat).

7. Rekisterin suojaus

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä huolellisuutta ja varmistaa, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti luvattomalta käsittelyltä.

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain sellaisten henkilöiden toimesta, joiden työnkuva edellyttää mainittujen henkilötietojen käsittelyä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia tietoja
 • tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu
 • saada jäljennös häntä koskevista tiedoista
 • tarkistaa, päivittää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä
 • pyytää rekisterinpitäjää poistamaan hänestä tallennetut tiedot.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan, hänen tulee tehdä siitä erillinen pyyntö sähköpostiosoitteeseen info@kuparitarha.com.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus siltä osin kun lainsäädäntö ei velvoita tietoja käsiuttelemään.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että rekisterinpitäjä ei noudata henkilötietojen käsittelyn osalta tietosuojalainsäädäntöä.

KUPARITARHAN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Panimoyhtiö Kuparitarha Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Panimoyhtiö Kuparitarha Oy kerää ja käyttää henkilötietoja sekä mitä mahdollisuuksia ja oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojensa käsittelyn suhteen.

Tietosuojaseloste voi muuttua ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 26.2.2024.

1. Rekisterin nimi

Kuparitarhan asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy

Y-tunnus 3327736-4

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: info@kuparitarha.com

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Tietoja käsitellään asiakassuhteeseen perustuen.

Tietoja voidaan käsitellä seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen
 • asiakasviestintä, tuotteiden toimitus, laskutus
 • myynti ja markkinointi, markkinoinnin kohdentaminen
 • markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut vastaavat tutkimustarkoitukset
 • asiakasprofilointi myynnillisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy käsittelee vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia mainituissa toiminnoissa.

4. Tietolähteet ja säilytysaika

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy saa tiedot rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niitä tarvitaan tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Tämän jälkeen tiedot hävitetään.

5. Kerättävät tiedot

Kerättäviä henkilötietoja ovat:

 • yrityksen nimi ja y-tunnus
 • yrityksen yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja laskutustiedot
 • yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakassuhteeseen liittyvät muut mahdolliset tiedot

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Panimoyhtiö Kuparitarha Oy on mukana sellaisessa liiketoimintajärjestelyssä, jossa henkilötiedot ovat osana järjestelyä (kuten liiketoimintakaupat).

7. Rekisterin suojaus

Panimoyhtiö Kuparitarha Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä huolellisuutta ja varmistaa, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti luvattomalta käsittelyltä.

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain sellaisten henkilöiden toimesta, joiden työnkuva edellyttää mainittujen henkilötietojen käsittelyä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia tietoja
 • tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu
 • saada jäljennös häntä koskevista tiedoista
 • tarkistaa, päivittää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä
 • pyytää rekisterinpitäjää poistamaan hänestä tallennetut tiedot.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan, hänen tulee tehdä siitä erillinen pyyntö sähköpostiosoitteeseen info@kuparitarha.com.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että rekisterinpitäjä ei noudata henkilötietojen käsittelyn osalta tietosuojalainsäädäntöä.